سختی سنج آلومینیوم

 

سختی سنج ورق و پروفیل آلومینیوم- وبستر

 مناسب جهت سنجش سختی ورق آلومینیوم و آلیاژهای آلومینیومی

ایندنتور، تست بلوک، آچار کالیبراسیون و کیف قابل حمل

اپراتورآسان، تکرارپذیری بالا

سختی سنج بارکول