تست بلوک سختی سنج

تست بلوک های سختی سنج فلزات

مستر گیج های کالیبراسیون سختی سنج فلزات

بر اساس الزامات استاندارد های ISO6508-2 ، ASTME18

انواع تست بلوک های سختی سنج های فلزات اعم از مقیاس- همگنی بالا و تکرار پذیری خوب

تست بلوک راکول( تست بلوک راکول آ، تست بلوک راکول بی ، تست بلوک راکول سی)

تست بلوک برینل

تست بلوک ویکرز

تست بلوک میکرویکرز

تست بلوک لیب

تست بلوک وبستر

تست بلوک بارکول

 ایندنتور سختی سنج فلزات