کالیبراتور دما مدل TC

جدول

Dry Block
Temperature Calibrator
Model: TC Series

جدول

Dry Block